التراجم > الترجمة

تراجم

< >
عرض رجوع
الفاتحة
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر


[1 : 1]
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

[1 : 2]
ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است

[1 : 3]
(خداوندى كه) بخشنده و بخشايشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته)

[1 : 4]
(خداوندى كه) مالك روز جزاست

[1 : 5]
(پروردگارا!) تنها تو را مى‏پرستيم; و تنها از تو يارى مى‏جوييم

[1 : 6]
ما را به راه راست هدايت كن

[1 : 7]
راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى; نه كسانى كه بر آنان غضب كرده‏اى; و نه گمراهان