تراجم

< >
عرض رجوع
The Opening
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor [Ar-Rahman, Ar-Rahim] ,


[1 : 1]
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor [Ar-Rahman, Ar-Rahim] ,

[1 : 2]
Laudã lui Allah, al lumilor Stãpânitor,

[1 : 3]
Cel Milostiv, Îndurãtor,

[1 : 4]
În Ziua de Apoi Stãpânul Cârmuitor,

[1 : 5]
Numai pe Tine Te adorãm, numai la Tine cerem ajutor,

[1 : 6]
Pe drumul drept Tu fii-ne Cãlãuzitor,

[1 : 7]
Drumul celor cu care fost-ai Tu dãruitor, nu al celor pe care Tu Te-ai mâniat,nici al rãtãciților.

© 2024 Royal Liga Islamica si Culturala din România Institute for Islamic Thought, Amman, Jordan (https://www.aalalbayt.org) ® All Rights Reserved
Apart from any fair dealing for the purposes of research or private study, or criticism or review, this work may not be reproduced, stored or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of the Great Tafsirs Project, Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought ( aalalbayt@aalalbayt.org).