تراجم

< >
عرض رجوع
The Opening
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!


[1 : 1]
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

[1 : 2]
Хвала на Аллах - Господа на световете,

[1 : 3]
Всемилостивия, Милосърдния,

[1 : 4]
Владетеля на Съдния ден!

[1 : 5]
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.

[1 : 6]
Насочи ни по правия път,

[1 : 7]
пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!